تبدیل ارز
27,182 تومان
دلار / ریال
 • تومان
 • دلار / ریال
 • یورو / ریال
 • پوند / ریال
 • درهم / ریال
 • لیر ترکیه / ریال
 • یوان چین / ریال
تومان
 • تومان
 • دلار / ریال
 • یورو / ریال
 • پوند / ریال
 • درهم / ریال
 • لیر ترکیه / ریال
 • یوان چین / ریال
نرخ تبدیل دلار / ریال به تومان: 27,182
تاریخ بروزرسانی:

جداول تبدیل نرخ ارز

نرخ تبدیل دلار / ریال

ارزهر دلار / ریال
تومان 27182
یورو / ریال 0.863446
پوند / ریال 0.72815
درهم / ریال 3.6731
لیر ترکیه / ریال 9.2692
یوان چین / ریال 6.4375

نرخ تبدیل یورو / ریال

ارزهر یورو / ریال
تومان 31535
دلار / ریال 1.15831
پوند / ریال 0.843587
درهم / ریال 4.25459
لیر ترکیه / ریال 10.7363
یوان چین / ریال 7.45629

نرخ تبدیل پوند / ریال

ارزهر پوند / ریال
تومان 37375
دلار / ریال 1.37308
یورو / ریال 1.18541
درهم / ریال 5.04346
لیر ترکیه / ریال 12.7269
یوان چین / ریال 8.83879

نرخ تبدیل درهم / ریال

ارزهر درهم / ریال
تومان 7401
دلار / ریال 0.27225
یورو / ریال 0.235025
پوند / ریال 0.198254
لیر ترکیه / ریال 2.5235
یوان چین / ریال 1.75253

نرخ تبدیل لیر ترکیه / ریال

ارزهر لیر ترکیه / ریال
تومان 3040
دلار / ریال 0.107811
یورو / ریال 0.093084
پوند / ریال 0.078513
درهم / ریال 0.396
یوان چین / ریال 0.694043

نرخ تبدیل یوان چین / ریال

ارزهر یوان چین / ریال
تومان 4235
دلار / ریال 0.155347
یورو / ریال 0.134115
پوند / ریال 0.113138
درهم / ریال 0.570605
لیر ترکیه / ریال 1.4399

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال

نرخ تبدیل

ارزهر
تومان 0
دلار / ریال